Tag Archives: 地球

Water is Blue (Chinese with Pinyin Annotation)

Amazon.Title.Water is Blue.EwC

(shuǐ)(shì)(lán)()(de)()(rǎng)(shì)(zōng)()(de)(cǎo)(shì)绿()()(de)(shù)(shì)绿()()()(zōng)()(de)()(men)(de)(tiān)(kōng)(shì)(lán)()(de)(yǒu)(bái)()(de)(yún)()(men)(de)()(qiú)(shì)(yuán)(de)(yǒu)(lán)(shuǐ)(zōng)()绿()(cǎo)()(shù)()()(men)(de)(tài)(yáng)(shì)(yuán)(de)(huáng)()(de)()()(de)(yǒu)(shí)(tài)(yáng)(cáng)(zài)(yún)(bèi)(hòu)(yǒu)(shí)(yún)(biàn)(chéng)(huī)()(huī)()(de)(yún)()(néng)(huì)(dài)(lái)(xiǎng)雷、(shǎn)(diàn)()()()(shì)(qīng)(shuǐ)(cǎo)(shù)()()(huā)(dōu)()(yào)()(huā)(shì)(cǎi)()(de)(xiàng)(dòng)()()(yàng)(xiàng)(rén)()(yàng)()(xiàng)(cǎi)(hóng)()(yàng)(dào)(le)(wǎn)(shang)(tài)(yáng)(huì)(xià)(shān)(dào)(le)(wǎn)(shang)(tiān)(kōng)(biàn)(chéng)(hēi)()(de)(dào)(le)(wǎn)(shang)(xíng)(xīng)()(héng)(xīng)(diǎn)(zhuì)(zhe)(tiān)(kōng)(yuè)(liàng)(shì)(huáng)()(de)(kàn)()(lái)(xiàng)(tài)(yáng)()(yàng)(zài)(chūn)(tiān)()(xià)(tiān)(shù)(de)()(zi)(shì)绿()()(de)(dāng)(qiū)(fēng)(chuī)(guò)(biàn)(chéng)()(duō)(piào)(liang)(de)(yán)()(qiū)()(cóng)(shù)()(diào)(xià)(lái)()(gài)()(rǎng)()(cǎo)(zài)(kōng)(zhōng)(fēi)(xiáng)(huò)(zài)(shuǐ)(miàn)(shàng)(piāo)()(le)()(duàn)(shí)(jiān)(xuě)(shì)(bái)()(de)()(lěng)(de)(hán)(lěng)(de)(dōng)(tiān)(lái)(le)(xuě)(huā)(cóng)(tiān)(kōng)(diào)(xià)(lái)(zài)(jìng)(zhǐ)(de)(shuǐ)(miàn)()(néng)(xíng)(chéng)(bīng)(zài)(dōng)(tiān)(hěn)(duō)(shù)(méi)(yǒu)()(zi)(huā)(er)()()(zi)(jiāng)(fǎn)(huí)(de)(chūn)(fēng)(tài)(yáng)(jiāng)(zài)(zǎo)(shang)(huí)(lái)

Water is Blue (Chinese)

水是蓝色的

水是蓝色的。
土壤是棕色的。
草是绿色的。
树是绿色和棕色的。
我们的天空是蓝色的,有白色的云。
我们的地球是圆的,有蓝水,棕土,绿草和树木。
我们的太阳是圆的,黄色的和热的。
有时太阳藏在云背后。
有时云变成灰色。
灰色的云可能会带来雨。
雨是清水,草,树木和花都需要它。
花是彩色的。
像动物一样。
人也一样。
到了晚上,太阳下山。
到了晚上,天空是黑色的。
到了晚上,月亮是黄色的,看起来像太阳一样。
在春天和夏天,树的叶子是绿色的。
在秋天,树叶变成许多漂亮的漂亮。
秋叶从树木掉下来,覆盖土壤和草。
雪是白色的和冷的。
寒冷的冬天来了,雪从天空掉下来。
在冬天,很多树没有叶子。
花儿和叶子会在春天回来。
太阳将在早上回来。

版权所有 2012 Weylan Tiankong