Water is Blue (Chinese with Pinyin Annotation)

Amazon.Title.Water is Blue.EwC

(shuǐ)(shì)(lán)()(de)()(rǎng)(shì)(zōng)()(de)(cǎo)(shì)绿()()(de)(shù)(shì)绿()()()(zōng)()(de)()(men)(de)(tiān)(kōng)(shì)(lán)()(de)(yǒu)(bái)()(de)(yún)()(men)(de)()(qiú)(shì)(yuán)(de)(yǒu)(lán)(shuǐ)(zōng)()绿()(cǎo)()(shù)()()(men)(de)(tài)(yáng)(shì)(yuán)(de)(huáng)()(de)()()(de)(yǒu)(shí)(tài)(yáng)(cáng)(zài)(yún)(bèi)(hòu)(yǒu)(shí)(yún)(biàn)(chéng)(huī)()(huī)()(de)(yún)()(néng)(huì)(dài)(lái)(xiǎng)雷、(shǎn)(diàn)()()()(shì)(qīng)(shuǐ)(cǎo)(shù)()()(huā)(dōu)()(yào)()(huā)(shì)(cǎi)()(de)(xiàng)(dòng)()()(yàng)(xiàng)(rén)()(yàng)()(xiàng)(cǎi)(hóng)()(yàng)(dào)(le)(wǎn)(shang)(tài)(yáng)(huì)(xià)(shān)(dào)(le)(wǎn)(shang)(tiān)(kōng)(biàn)(chéng)(hēi)()(de)(dào)(le)(wǎn)(shang)(xíng)(xīng)()(héng)(xīng)(diǎn)(zhuì)(zhe)(tiān)(kōng)(yuè)(liàng)(shì)(huáng)()(de)(kàn)()(lái)(xiàng)(tài)(yáng)()(yàng)(zài)(chūn)(tiān)()(xià)(tiān)(shù)(de)()(zi)(shì)绿()()(de)(dāng)(qiū)(fēng)(chuī)(guò)(biàn)(chéng)()(duō)(piào)(liang)(de)(yán)()(qiū)()(cóng)(shù)()(diào)(xià)(lái)()(gài)()(rǎng)()(cǎo)(zài)(kōng)(zhōng)(fēi)(xiáng)(huò)(zài)(shuǐ)(miàn)(shàng)(piāo)()(le)()(duàn)(shí)(jiān)(xuě)(shì)(bái)()(de)()(lěng)(de)(hán)(lěng)(de)(dōng)(tiān)(lái)(le)(xuě)(huā)(cóng)(tiān)(kōng)(diào)(xià)(lái)(zài)(jìng)(zhǐ)(de)(shuǐ)(miàn)()(néng)(xíng)(chéng)(bīng)(zài)(dōng)(tiān)(hěn)(duō)(shù)(méi)(yǒu)()(zi)(huā)(er)()()(zi)(jiāng)(fǎn)(huí)(de)(chūn)(fēng)(tài)(yáng)(jiāng)(zài)(zǎo)(shang)(huí)(lái)

Leave a Reply

Your email address will not be published.